ÜROLOJİ

Üroloji

Tüm yaş gruplarında erkek ve kadında üriner sistem, genital organlar, üreme sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen cerrahi bir branştır.  
Aynı zamanda üriner sistem ve genital organları ilgilendiren enfeksiyonların tedavisini de üstlenir.  İlgi alanına giren organlar böbreküstü bezi (sürrenal), böbrek, üreter (böbrekler ve idrar torbası arasında idrar iletimini sağlayan tübüler yapı), mesane (idrar torbası), prostat, üretra (idrarın dışarı atımını sağlayan tübüler yapı), testis, spermin geçtiği ve depolandığı organlar (epididim, vas deferens, seminal vezikül) ve penistir. 

FLEXIBLE ÜRETEROSKOPİ
Böbrek taşlarının en ileri tedavisi olarak kabul edilen bu yöntemde esnek ve ince bir endoskop ile böbreğe kansız ve bıçaksız bir şekilde ulaşılır. Taş böbreğin neresinde olursa olsun bulunup yakalanır ve vücuda zararı olmayan Holmium lazer teknolojisi ile buharlaştırılıp toz haline getirilir. Operasyon süresi taşın boyutu ile ilişkili olarak 1-2 saati aşmaz ve hastanın hastanede kalış süresi yalnızca 1 gündür. Taburculuk sonrası hasta hızlıca işine ve normal yaşantısına dönebilir.  Diğer böbrek taşı tedavilerine göre konforu ve başarısı yüksek ağrısız bir tedavi yöntemidir.

AĞRISIZ PROSTAT BİYOPSİSİ
Transrektal ultrason ile prostat kanserinin tanısı amacıyla yapılan prostat biyopsileri hastaya uygun olarak seçilen yöntem ile 15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde konforlu bir şekilde tamamlanır.  

ÜRODİNAMİ
İdrar torbasının depolama ve boşaltma fonksiyonları ile ilişkili hastalıkları belirleme ve doğru tedaviyi seçmede önemli bilgiler veren bu yöntem kliniğimizde randevulu olarak uygulanmaktadır.

MİKROCERRAHİ VARİKOSELEKTOMİ
Erkek kısırlığının en sık ve tedavi ile düzeltilebilir nedeni olan varikosel yumurtalığın toplardamarlarının varisleşip işlevini yapamaması ve sonuçta yumurtalıkta ısı artışı, oksijensiz kanın verdiği doku hasarı gibi nedenlerle semen kalitesinde bozulma ile kendini gösterir. Varikoselin tek tedavisi cerrahidir. Cerrahi yöntemler içerisinde en gelişmiş ve başarılı yöntem ise mikrocerrahi varikoselektomidir. Bu yöntemde mikroskop altında yumurtalık kordonundaki tüm yapılar detaylı olarak görülüp varisleşmiş damarlar diğer  tüm yapılardan hassas bir şekilde ayıklanır. Operasyon riskleri ise yok denecek kadar azdır. Hasta en fazla 1 gün hastanede kalır ve hızlıca işine ve normal yaşantısına döner. 

LAZER İLE PROSTAT HASTALIKLARI TEDAVİLERİ
İyi huylu prostat büyümesi (Benign Prostat Hiperplazisi) erkeklerde 40 yaşından sonra yaşlandıkça giderek artan oranlarda görülmektedir. İlaç tedavilerinden fayda görmeyen ve görmeyeceği düşünülen hastalarda prostatın cerrahi tedavisi böbrek ve mesane sağlığı için gereklidir. Gelişen lazer teknolojileri  ile birlikte prostat tedavisi deneyimli doktorumuz Op. Dr. İbrahim Mesut UĞURLU ile birlikte erkeklerin korkulu rüyası olmaktan çıkmıştır. Kansız ve bıçaksız şekilde yapılan bu tedavilerde iyileşme hızlı hastanede kalış ise oldukça kısa olur. Hasta birkaç günde sondadan kurtulur.

UYGULADIĞIMIZ LAZER İLE PROSTAT TEDAVİLERİNDEN BAZILARI
Ho-LEP (Holmium lazer enükleasyon prostatektomi)
Plazma kinetik lazer prostatektomi
Green-light lazer prostatektomi

ANDROLOJİ
(Cinsel İşlev Bozuklukları Tanı ve Tedavisi)

İlgili hastalıklar
Erkeklerde ereksiyon kusurları (iktidarsızlık)
Cinsel isteksizlik
Penis yapı bozuklukları (eğrilikler, hipospadias, rekonstrüktif cerrahi)
Ejakülasyon bozuklukları
Kadın cinsel işlev bozuklukları (isteksizlik, ağrı sendromları, uyarılma bozuklukları, vb.)
Erkek kısırlığı (infertilite)
Hematospermi (Spermde kan olması)

UYGULANAN TEDAVİLER

 • TESE
 • PENİL PROTEZ (MUTLULUK ÇUBUĞU) TAKILMASI
 • VAZEKTOMİ
 • MİKROCERRAHİ VARİKOSELEKTOMİ
 • SPERMATOSELEKTOMİ
 • TESTİS KORUYUCU CERRAHİ
 • HİDROSELEKTOMİ
 • PRİAPİZM CERRAHİSİ
 • TUR-ED

ÜROONKOLOJİ
(Ürolojik Tümörlerin tanı ve tedavisi)

İlgili hastalıklar
Prostat Kanseri
Böbrek Kanseri
Mesane Tümörü
Testis Tümörü
Uygulanan tedaviler
PROSTAT BİYOPSİSİ ( Prostat kanseri erken ve ilk teşhisi)
RADİKAL PROSTATEKTOMİ
PARSİYEL NEFREKTOMİ
RADİKAL NEFREKTOMİ
TUR-BİYOPSİ
KONTROL SİSTOSKOPİ
TUR-M
RADİKAL ORŞİEKTOMİ
SİSTEKTOMİ VE İLEAL LOOP
ORTOTOPİK (YENİ) MESANE 

PEDİATRİK ÜROLOJİ
(Çocukluk çağı ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisi)

İlgili hastalıklar
Gece alt ıslatma (Enürezis nokturna)
Sünnet derisi yapışıklıkları (Fimozis ve Parafimozis)
İnmemiş testis
Hipospadias 
Vezikoüreteral reflü (idrar kaçağı)
Üreteropelvik bileşke darlığı (UPJ STENOZU)

ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİMİZDE YAPILAN AMELİYATLAR

BÖBREK

 • Nefrektomi, parsiyel
 • Nefrektomi, radikal açık ve laparoskopik
 • Nefrolitotomi, anatrofik acık
 • Nefrolitotomi, perkutan
 • Nefroüreterektomi, laparoskopik
 • Nefrovezikal stent yerleştirilmesi, subkütan
 • Perirenal apse drenajı, cerrahi
 • Piyeloplasti, açık ve laparoskopik
 • Piyelostomi
 • Renal kist eksizyonu, laparoskopik
 • Renal rüptür onarımı
 • Retrograd piyelografi, endoskopi dahil
 • Travmatik böbrek rüptüründe onarım

ÜRETER

 • Endoskopik üreter taşı tedavisi
 • Flexible urs
 • Üreterolitotomi, laparoskopik
 • Üreterolizis
 • Üreteroneosistostomi, iki taraf
 • Üreteroneosistostomi, tek taraf
 • Üreteroplasti
 • Üreteroplasti, megaüreterde
 • Üreterorenoskopi, biyopsi
 • Üreterorenoskopi, tanısal
 • Üreterorenoskopi, tümör tedavisi
 • Üreterosel, eksizyonu veya insizyonu
 • Üreterosel, açık eksizyonel tedavi
 • Üreterosel, endoskopik tedavi
 • Üreteroüreterostomi
 • Üriner Diversiyon, kontinan
 • Üriner diversiyon, üreterokutanöz anastomoz

MESANE

 • Artifisyel sfinkter takılması
 • Artifisyel sfinkter çıkartılması
 • Augmentasyon sistoplasti
 • Ekstrofi vezikalis, mesane boynu onarımı
 • Ekstrofi vezikalis, primer onarım
 • Ekstrofi vezikalis, üretroplasti
 • Barsaktan mesane substitüsyonları
 • Divertikülektomi
 • Mesane boynu rezeksiyonu
 • Mesane boynuna inkontinansta madde enjeksiyonu
 • Mesane divertikülü eksizyonu
 • Mesane perforasyon onarımı
 • Mesane tümörü (TUR) (< 3 cm)
 • Mesane tümörü (TUR) (≥ 3 cm)
 • Mesane tümörü (TUR) biyopsisi
 • Mesane tümörü rezeksiyonu, cerrahi
 • Mesane tümöründe lazerle tedavi
 • Mesanenin prekanseröz lezyonlarında fulgurasyon
 • Mitrofanof veya Monti prosedürü
 • Sistektomi, basit
 • Sistektomi, parsiyel
 • Sistektomi, total
 • Sistolitotomi, açık cerrahi
 • Sistolitotomi, endoskopik
 • Sistoskopi ve mesaneden "punch" biyopsi
 • Sistoskopi, tanısal
 • Sistostomi, açık
 • Sistostomi, perkütan
 • Vezikoplasti
 • Vezikorektal fistül onarımı
 • Vezikoservikal fistül onarımı
 • Vezikovajinal fistül onarımı
 • Vezikostomi
 • Vezikostomi kapatılması
 • Vezikoüreteral reflüde subüreterik enjeksiyon, iki taraf
 • Vezikoüreteral reflüde subüreterik enjeksiyon, tek taraf
 • Sistoüretroskopi
 • Travmatik mesane rüptüründe onarım
 • Sakrocolpopeksi

ÜRETRA

 • Hipospadias onarımı, distal
 • Hipospadias onarımı, penoskrotal
 • Hipospadias onarımı, perineal
 • İnternal üretrotomi
 • Posterior üretral valv rezeksiyonu
 • Distal üretra yaralanmalarında primer onarım
 • Rail-road kateterizasyon (Travmatik üretra ruptüründe)
 • Retropubik üretropeksi ve sling ameliyatları
 • Üretra yaralanmalarında transpubik onarım
 • Üretra dilatasyonu
 • Üretra veya mesaneden taş veya yabancı cisim çıkarılması
 • Üretral balon dilatasyonu ve/veya stent yerleştirilmesi
 • Üretral divertikülektomi
 • Üretral fistül onarımı
 • Üretral instilasyon
 • Üretral kordi onarımı
 • Üretrektomi
 • Üretrolitotomi, açık
 • Üretrolizis
 • Üretroplasti
 • Üretroplasti, flep ile
 • Üretroplasti, transpubik
 • Üretroplastiler, hipospadias- epispadias dışı
 • Üretrostomi
 • Üretrovajinal fistül operasyonu

PROSTAT

 • Tur-P (plazmakinetik bipolar)
 • Tuıp
 • Transvesikal prostatektomf
 • Radikal prostatektomi

SKROTUM-TESTİS

 • İnmemiş testis orşiopeksi
 • Testis tümörü, radikal orşiektomi
 • Varikoselektomi, mikrocerrahi
 • Hidroselektomi
 • Patent Processus Tamiri

PENİS

 • Radikal penektomi
 • Penis protez implantasyonu
 • Penil plak eksizyonu
 • Kordi Tamiri
 • Penil fraktür onarımı
 • Penis Protez operasyonu