Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Ruh sağlığı, kişinin kendisiyle ve çevresiyle sürekli bir denge ve esnek bir uyum içinde olmasıdır. Erişkinler için geçerli olan ruh sağlığı tanımı genellikle çocuklar için de doğrudur.
Ancak çocuğun sürekli gelişen ve değişen bir yapıya sahip olduğu göz önüne alındığında, tanımlamada değişik ölçütler kullanmak zorunluluğu doğar. Bu nedenle, çocukta ruh sağlığının değerlendirilmesi gelişim dönemlerinde beliren ruhsal niteliklerin ayrıntılarıyla bilinmesine bağlıdır.
Çocukluğun değişken doğası sebebiyle onları küçük yetişkinler olarak görmek sorunlarını tanımamak, ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.
Günümüzde çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları, diğer bir ifadeyle çocuk ve ergen psikiyatrisi branşı, tüm dünyada ve ülkemizde hızla genişleyen bir bilim dalıdır. Avrupa Tıp Uzmanları Birliği tarafından “18 yaş altı çocuklarda uzman hekim tarafından tıbbi yöntemler, standartlar ve yaklaşımlar ile ruh sağlığı sorunlarının önlenmesi, tanı konması ve tedavisinin uygulanması” olarak tanımlanmıştır.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünün Görevi
Bilimsel içeriğine bakıldığında genetik, fizyolojik, biyokimyasal, nöroendokrin yapıyı, doğum öncesi ve sonrası gelişimsel özellikleri incelemesi bakımından biyolojik  bir bilim; çok erken dönemden başlayarak kişiler arası ilişkileri ve etkileşim biçimlerini, çocuk yetiştirme tutumları, ailesel ve çevresel etmenleri araştırmasıyla toplum bilimi; çocuk, ergen ve ailelerin davranışlarının değerlendirilmesi, biçimlendirilmesi açısından eğitim ve davranış bilimi; ortaya çıkan ruhsal nitelikli sorunların, çocuklukta yerleşmeden, yaygınlaşmadan ele elıp düzeltmesi, sağlıklı bireylerin yetişmesi için gerekli önlemlerin alınması açısından koruyucu hekimlik bilimidir.
Hastanemiz çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğinde 0-16 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerde görülebilen; sosyal, ailesel ve akademik işlevselliği olumsuz etkileyen ruhsal sorunların psikiyatrik değerlendirmesi yapılmakta; gerekli psikometrik incelemelerin uygulanmasının ardından  ruhsal bozukluk saptanması durumunda uygun tedavi şekli (bireysel psikoterapi, ilaç tedavisi, oyun terapisi) belirlenip uygulanmaktadır.
Çocuk ve Ergenlerde Görülen Ruhsal Bozukluklar
Çocuklarda ruhsal bozuklu, ebeveynler için tanımlanması zor olabilir. Sonuç olarak tedaviden fayda görebilecek birçok çocuk ihtiyaç duydukları yardımı alamayabilir.
Çocuklarda akıl hastalığının uyarı işaretlerini nasıl fark edeceğinizi ve çocuğunuza nasıl yardım edebileceğinizi öğrenmeniz önemlidir.
Çocuk ve ergenlerde görülen ruhsal bozukluklardan bazıları;
●      Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (ADHD)
●      Öğrenme güçlüğü
●      Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (Otizm spektrum bozukluğu)
●      Mental retardayson
●      Karşıt olma- karşı gelme bozukluğu (KOB)
●      Davranış bozukluğu
●      Anksiyete bozuklukları
●      Tik bozuklukları
●      Depresyon
●      Bipolar bozukluk
●      Konuşma bozuklukları
●      Enürezis (alt ıslatma)
●      Enkopresis (kaka kaçırma)
●      Yeme bozuklukları
●      Uyku bozuklukları
●      Cinsel kimlik bozuklukları
●      Alkol ve madde kullanım bozuklukları
●      Erken başlangıçlı şizofreni
●      Dürtü kontrol bozuklukları
●      Uyum bozukluğu
Çocuklarda Ruhsal Hastalığının Uyarıcı İşaretleri Nelerdir?
Çocuğunuzun bir akıl sağlığı bozukluğuna sahip olabileceğine dair uyarı işaretleri şunları içerir:
●      Kalıcı üzüntü – iki veya daha fazla hafta
●      Sosyal etkileşimlerden kaçınmak
●      Kendini incitmek ya da kendine zarar vermekten bahsetmek
●      Ölüm veya intihar hakkında konuşmak
●      Sinir patlamaları veya aşırı sinirlilik
●      Zararlı olabilecek kontrol dışı davranış
●      Ruh hali, davranış veya kişilikte büyük değişiklikler
●      Yeme alışkanlıklarındaki değişiklikler
●      Kilo kaybı
●      Uyumakta zorluk
●      Sık sık baş ağrısı veya mide ağrısı
●      Konsantrasyon zorluğu
●      Akademik performanstaki değişiklikler
●      Okuldan sürekli kaçmak
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Uygulanan Tedavi Yöntemleri
Çocuğunuzun ruh sağlığı konusunda endişeleriniz varsa çocuğunuzun doktoruna danışın ve sizi endişenlerin davranışları açıklayın.
Çocuğunuzun davranışında değişiklik fark edip etmediklerini görmek için çocuğunuzun öğretmeni, yakın arkadaşları, akrabaları veya bakıcısıyla konuşun.
Bu bilgiyi çocuğunuzun doktoruyla paylaşın. Detaylı bir hikayenin ardından doktor, çocuğunuzla da görüşüp belli testler yaparak uygun tedavi yöntemine karar verir.
Bölümümüzde uygulanan tedavi yöntemleri;
●      Farmakoterapi (İlaç tedavisi)
●      Bireysel psikoterapi (bilişsel, davranışal ve psikanalitik, destekleyici)
●      Oyun terapisi
●      Grup terapisi
●      Aile terapisi
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Uygulanan Testler
Çocuklarda ruh sağlığı sorunları, belirti ve semptomlara ve durumun çocuğun günlük yaşamını nasıl etkilediğine göre teşhis edilir ve tedavi edilir.
Doktor, aile ve çocukla konuştuktan sonra duruma göre bir test bataryası oluşturur.
Bataryada yer alabilecek testler;
●      WISC-R zeka testi
●      Stanfort Binet zeka testi
●      Denver II gelişimsel tarama testi
●      Beier cümle tamamlama testi
●      Good Enough-Harris bir insan çiz testi
●      Bender Gestalt görsel algı motor testi
Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Değerlendirme
Psikolojik değerlendirme çocuk ya da ergenin, zihinsel, duygusal, davranışsal, sosyal ve dil gelişimi, bireysel özellikleri ve çeşitli beceri alanları (problem çözme, motor beceriler, akademik beceriler vb.) açısından değerlendirilmesini içerir.
Çocuk veya ergenin psikiyatrik değerlendirmesinin önemli bir parçasını oluşturup hikaye, klinik gözlem ve görüşmelerden edinilen bilgilerle birleştirilerek çocuğun durumu hakkında niceliksel bilgiler sağlamaktadır. 
Psikolojik değerlendirme yoluyla çocuk ve ergenlerin güçlü ve zayıf yanlarının daha iyi anlaşılması, yakınmaların olası nedenlerinin bulunabilmesi ve gerek önleyici gerekse tedaviye yönelik uygun yaklaşımın belirlenmesi mümkün olmaktadır.
Çocuk ve ergenlere uygulanan testler başlıca iki gruba ayrılmaktadır:
●      Gelişim ve zeka testleri
●      Projektif testler
Weschsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R)
6-16 yaş grubuna yönelik zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, 5 ana test olmak üzere 6 alt testten oluşmaktadır.
Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır. Her alt testin soruları yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir. Uygulama süresi 1,5- 2 saatttir. Ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri arasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olan zeka testidir.
Üstün yetenekli çocuklara eğitim veren resmi okul ve kurumlar yalnızca WISC-R testi sonuçlarına göre öğrenci kabul etmektedir. Ek olarak; öğrenme güçlükleri, dikkat dağınıklığı ve dikkat aralığı tespiti ve beceri analizini içermektedir.
Stanford-Binet Zeka Testi
2-6 yaş arası çocuklara yönelik bireysel zeka testidir. Küçük çocuklara uygulandığında yaklaşık 30 dakika, daha büyüklere uygulandığında bir veya bir buçuk saat sürer.
Stanford-Binet testinin 15 farklı alt testi, zekanın göstergeleri kabul edilen dört tür zihinsel yeteneği ölçecek şekilde düzenlenmiştir. Bunlar sözel yargılama, soyut/ görsel yargılama, niceliksel yargılama ve kısa süreli bellektir.
Denver II Gelişimsel Tarama Testi
0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir. Denver gelişimsel tarama testi, 1996 senesinden beri Türkiye genelinde kullanılmaktadır.
Denver II sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacıyla kullanılır.
Üç temel alanda değerlendirme sağlar;
Sağlıklı gözüken çocukların olası sorunlar yönünden taranması,
Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi,
Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlığı, erken doğum, çoğul gebelik, ailede gelişimsel sorunu, yardımcı üreme teknikleri ile doğum vb.) izlemede kullanılabilmesi
BİLNOT (bilişsel potansiyeller için nöropsikolojik test) bataryası
Batarya algı-tepki kontrolü, dikkat, görsel-mekansal algılama, öğrenme, bellek, irdeleme ve genel yetenek olmak üzere bilişsel süreçlerin büyük bir kısmını ölçmektedir. Bu batarya 4 test içerir; işaretleme, sayı dizisi öğrenme, stroop ve çizgi yönünü belirleme testleri.
İşaretleme Testi
Ölçtüğü bilişsel özellikler; görsel mekansal algılama, sürekli dikkat, görsel tarama, ataklık, tepki hızı ve mekansal ihmaldir.
Sayı Dizisi Öğrenme Testi
Ölçtüğü bilişsel özellikler bellek ve öğrenmedir.
Stroop Testi TBAG Formu
Ölçtüğü bilişsel özellikler; algısal kurulumu bozucu etki altında değiştirebilme becerisi, odaklanmış dikkat ve alışılmış bir davranış örüntüsünü bastırabilme, olağan olmayanı yapabilmedir.
Çizgi Yönünü Belirleme Testi
Ölçtüğü bilişsel özellikler; görsel-mekansal algılama ve yönelimdir.
Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
Bu test, 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanır. Zekanın görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır.
9 şekilden oluşmaktadır ve bu şekilleri kişinin çizmesi istenir. Görülen ve çizilen şekillerin her bir farklılığı farklı puanlandırılarak kişinin görsel motor algılama puanı hesaplanır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.
Projektif Testler
Sınırlı bir yapı ve belli belirsiz uyaranlar kullanarak çocuğun sınırsız olarak yanıtlayabildiği testlerdir. Çocuk ve ergenlerin bireysel özelliklerini, sosyal uyumlarını, stresli durumlarla başa çıkma biçimlerini, ruhsal çatışmalarını, duygularını ve benlik algılarını, öykü ve resimler gibi iç dünyalarını dolaylı olarak yansıtacak araçlar yardımıyla değerlendirmeyi hedefleyen testlerdir.
Cümle Tamamlama Testi
8-16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Bireysel olarak ya da belli  bir gruba uygulanabilir. Yönerge okunarak çocuğun eksik cümleleri tamamlaması istenir. Çocuk bu testte eksik cümleleri tamamlayış biçimiyle ilgilerini, tutumlarını, beklentilerini, sıkıntılarını, duygu ve düşüncelerini yansıtır.
Çocuk algı testi (CAT)
3-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Çocukların hayvanlarla özdeşim kurdukları ve hayvanlar için daha iyi öyküler anlatabilecekleri fikrinden yola çıkarak geliştirilmiştir. 
Goodenough Harris Adam Çizme Testi
7-9 yaş arasındaki çocuklara uygulanan test, çocuğun çizdiği resim üzerinden zeka gelişimini ölçmeyi amaçlamaktadır.
  • Gazi-Bayer resim yorumlama testi
  • Symonds Testi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doktorları

HEMEN RANDEVU AL

Hızlı randevu formunu doldurduktan sonra tarafınıza en kısa sürede çağrı merkezi temsilcilerimiz geri dönüş yapacaktır.   

2

HASTANE

126

UZMAN DOKTOR

1200+

PERSONEL

45

TIBBİ BİRİM

500000+

YILLIK HASTA SAYISI

X