Doç. Dr. Mustafa İzmirli

Radyasyon Onkolojisi

 • Doğum Tarihi: 1962
 • Yabancı Dil: İngilizce

Hekim Özgeçmişi

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1985

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi, 1998

Mezuniyet Sonrası Görevler
 • SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi, 1998-2003
 • YYÜ Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Yrd. Doç., 2003-2012
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gözlemci Dr., 2004
 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gözlemci Dr., 2006
 • ABD, Texas Üniversitesi, MD Anderson Kanser Merkezi, Gözlemci Dr., 2007
 • Belçika, AZ Saint-Lucas Radyasyon Onkolojisi Kliniği, 2008
 • YYÜ Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Doç., 2012-2014
Bilimsel Çalışmalar

Makaleler

Статьи, опубликованные в международных рецензируемых журналах

 1. Izmirli, F. Yaman, M.Y. Buyukpolat, A. Yoney, M. Unsal, “An accelerated radiotherapy scheme using a concomitant boost technique for the treatment of unresectable stage III non-small cell lung cancer” Jpn J Clin Oncol, 35, 239–244 (2005).
 2. Etlik, A. Bay, M. Izmirli, S. Ugras, N. Yilmaz, A Turan, “Deep intracranial extension of squamous cell carcinoma of the scalp, Brief report,” Pediatr Blood Cancer, 45, 994–996 (2005).
 3. Doğan, M. Izmirli, K. Ceylan, R. Erkoc, H. Sayarlioglu, H. Begenik, S. Alici, “Incidence of renal insufficiency in cancer patients,” Advances in Therapy 22, 357–362 (2005).
 4. Alici, S. Kaya, M. Izmirli, I. Tuncer, E. Dogan, H. Ozbek, H. Sayarlioglu, “Analysis of survival factors in patients with advanced-stage gastric adenocarcinoma,” Med Sci Monit, 12, 221-229 (2006).
 5. Alici, S. Uğras, I. Bayram, M. Izmirli, “Prognostic factors and COX-2 expression in advanced stage esophagial squamous cell carcinoma (ESCC),” Advances in Therapy, 23, 672-679 (2006).
 6. İzmirli, İ Bayram, Şenol S, M. İlhan. “Expression of CD44s in advanced stage esophageal squamous cell carcinomas and other clinicopathological prognostic factors” International Journal of Hematology and Oncology, 19, 28-35 (2009)
 7. Uğurluer, M. İzmirli, Z.A. Palabıyık, T. Çakır. “Tüm beyin radyoterapisinde farklı tedavi planlarıyla beyin ve lens dozlarının karşılaştırılması” International Journal of Hematology and Oncology, 19, 140-146 (2009)
 8. Avcu, M. Izmirli, H. Nursun Özcan, I. Sengül, M. Lemmerling, “Aryepiglottic fold and subcutaneous metastases from breast carcinoma”, JBR–BTR, 92: 283-284.(2009).
 9. Demir, Z.A. Akkus, A. Cebi, T. Cakir, M Izmirli. “Catalase, Carbonic Anhydrase and Other Biochemical Parameters in Esophageal Cancers in Turkey” Asian Pacific J Cancer Prev, 11: 1029-1032 (2010).
 10. Avcu, H. Arslan, O Unal, C. Kotan, M. Izmirli. “The role of diffusion-weighted MR imaging and ADC values in the diagnosis of gastric tumors” JBR-BTR. 95:1-5. (2012).
 11. Avcu, HN. Ozcan, M. Izmirli, M. Lemmerling “CT and MR findings in a neuroforaminal extraskeletal Ewing sarcoma mimicking benign nerve sheath tumor” Ir J Med Sci. 181:123-125 (2012). Retraction in Ir J Med Sci. 182:749 (2013)
 12. Izmirli, T. Çakır, S. Avcu, M. Nart. “Impact of contrast agents on dose algorıthms of planning systems” Int. J. Radiat. Res., January 2016;14(1): 25-30
 13. Izmirli, G. Yilmazer, T. Cakir, Z.A. Palabiyik, M. Nart. “The comparison of dose distribution of different 3D conformal and conventional radiotherapy plans for gastric cancer.” Int. J. Radiat. Res., July 2016; 14(3): 197-203
 14. Kurtul, EA. Taşdemir, D. Ünal, M. İzmirli, C. Eroglu. “SPARC: As a prognostic biomarker in rectal cancer patients treated with chemo-radiotherapy.” Cancer Biomark. 2016 Dec 16. doi: 10.3233/CBM-161733

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 

 1. İzmirli, F Yaman, Y. Büyükpolat, A. Yöney, M. Ünsal, “Lokal ileri küçük hücreli dışı akciğer kanserinin akselere konkomitant boost radyoterapi ile tedavisinde erken toksisite ve cevap değerlendirmesi,” Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 12, 196-200 (2002).
 2. Çabuk, İ. Gözükara, T. Özülker, F. Özülker, M. Mülazımoğlu, T. Hancılar, M. İzmirli, T. Özpaçacı, “Bifosfonat tedavisinin kemik metabolizmasına etkisinin araştırılması,” Okmeydanı Tıp Dergisi 19, 9-12, (2002).
 3. Ö. Kandemir, Ö. Alan, İzmirli, B. Dönmez, M. Yalçıner, M. Ünsal. “Erkek meme kanserli olguların değerlendirilmesi,” Okmeydanı Tıp Dergisi 19, 14-16, (2002).
 4. İzmirli, F. Yaman, Y. Büyükpolat, Ö. Alan, S. Altın, M. Ünsal, “Kötü performanslı glioblastoma multiformeli hastalarda yüksek doz fraksiyonlu hipofraksiyone radyoterapi,” Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 13, 9-13 (2003).
 5. Y. Büyükpolat, M. İzmirli, F. Yaman, T. Hancılar, S. Kamalı, M. Ünsal, “Rektum kanserli hastalarımızın retrospektif olarak değerlendirilmesi,” Okmeydanı Tıp Dergisi, 20, 16-21 (2003).
 6. Uzun, S. Alıcı, M. İzmirli, B. Özbay, İ. Bayram, O. Altınöz, E. Doğan, C. Sezgi, A. İşlek, “İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde siklofosfamid, etoposid ve sisplatin kombine kemoterapisi,” Tıp Araştırmaları Dergisi, 2, 27-32 (2004).
 7. Ö. Etlik, A. Bay, E. Doğan, İzmirli, O. Temizöz, “İmmatür kistik teratom: Olgu sunumu,” Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi,15, 37-40 (2005).
 8. Bay, A.F. Öner, Ö. Etlik, M. Dogan, M. İzmirli, “Akut myeloblastik lösemili bir hastada atipik klinik prezentasyon gösteren izole merkezi sinir sistemi relaps olgusu,” Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi,15, 44-46 (2005).
 9. İzmirli, B. Dönmez Yılmaz, Ö. Alan, M. Yalçıner, E. Berberoğlu, M. Ünsal, “Evre I-III meme kanserli hastalarda adjuvan tedavi sonuçları ve prognostik faktörler,” Türk Onkoloji Dergisi;21, 72-80 (2006).
 10. İzmirli, S. Altın, MY. Büyükpolat, MF. Adatepe, M. Ünsal, “Beyin metastazıyla başvuran primeri bilinmeyen kanserli hastalarda palyatif entansif hipofraksiyone tüm beyin radyoterapisi sonuçları,” Türk Onkoloji dergisi, 21, 81-86 (2006).
 11. Alıcı, M. İzmirli, E. Doğan, “Yüzüncü Yıl üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’na başvuran kanser hastalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi,” Türk Onkoloji dergisi, 21, 87-97 (2006).
 12. Yılmaz, M. İzmirli, K. Yuca, Ç. Mumcu, Ö. Ünal, “Nazal ve nazofarengeal kitle olarak bulgu veren bir dev pitüiter adenoma olgusu,” Tıp Araştırmaları Dergisi,4, 45-47 (2006).
 13. İzmirli, B. Aşkaroğlu, M.Y. Büyükpolat, M.H. Akbörü, T. Hancılar, F. Yaman, M. Ünsal, “Evre II-III rektum kanserli hastalarda adjuvan kemoradyoterapi sonuçları: Retrospektif değerlendirme”, Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 17, 21-30 (2007).
 14. Dülger, M. İzmirli, M.R. Şekeroğlu, S. Alıcı, S. Özen, S. Şenol, S. Özcan, “Özefagus ve Mide Kanserli Hastalarda Serum Gastrin ve İnsulin-Like Growth Factor (IGF-1) Düzeyleri,” Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 17, 138-142 (2007).
 15. İzmirli, S. Altın, B. Olcum Dernek, M. Ünsal, “SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Merkezinin 1999–2004 Yılları Kanser İstatistikleri,” Türk Onkoloji dergisi, 22, 172-182 (2007).
 16. Uğurluer, A. Kolusarı, M. İzmirli, Z.A. Palabıyık. “Vulvar Rabdomyosarkom: Bir Olgu Sunumu” Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2009-1, Sayfa 21-24 (2009).
 17. Uğurluer, M. İzmirli, Z.A. Palabıyık, G. Bulut, N. Akdeniz. “Radyasyon “recall” dermatiti: Bir olgu sunumu,” Van Tıp Dergisi 17:19-22 (2010).
 18. İzmirli, G. Uğurluer, G. Bulut, Z. A. Palabıyık, S. Avcu. “Eş zamanlı invaziv lobüler ve invziv duktal karsinom tanılı bilateral meme kanseri: Olgu sunumu,” Tıp araştırmaları Dergisi 8:55-58 (2010).
 19. Cesur, M. Doğan, E. Peker, M. Arslan, C. Akgün, M. İzmirli, “Boy Kısalığı Şikayeti ile Başvuran bir Erkek Hastada Makroprolaktinoma,” Tıp Araştırmaları Dergisi 8:195 -198 (2010)
 20. Nart, M. İzmirli, “Yassı Epitel Hücreli Özefagus Kanserli Hastalarda Küratif Kemoradyoterapi Sonuçları” Van Tıp Dergisi 21:154-163 (2014)
 21. Yılmazer, M. Nart, M. İzmirli, A. Yavuz, A. Can, “Beyin metastazlı hastaların tüm beyin radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörlerinin incelenmesi” Türk Onkoloji Dergisi 29:39-45 (2014)
 22. İzmirli, K. Kılıç, G. Yılmazer, M. Nart, “Cerrahi sonrası kemoradyoterapi uygulanan mide adenokarsinomlarında tedavi sonuçları ve prognostik faktörlerin geriye dönük analizi” Türk Onkoloji Dergisi 29(4):137-147 (2014)
This site is registered on wpml.org as a development site.