Hastanelerimize herhangi bir bilgi verdiğiniz andan itibaren kişisel verileriniz kanunlar kapsamında korunmaktadır. Bu kanunları bilmeniz, haklarınız ve sorumluluklarınızın farkında olmanız açısından önemlidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Formu

Reyap Hastanesi olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında ”veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır:

 • Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz T.C. Kimlik kartı ya da ehliyet fotokopileriniz
 • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz
 • Banka hesap numaraları, IBAN numaraları gibi finansal verileriniz
 • Dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlar
 • Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız
 • Çağrı merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz
 • Otopark ve vale hizmetinden faydalanmanız halinde araç plaka verileriniz
 • Web sitemiz ve mobil uygulamalarımızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileriniz, IP adresiniz, tarayıcı bilgileriniz ve rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileriniz

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması
 • Çağrı merkezi ve dijital kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında bilgilendirilmek
 • Hasta hizmetleri, sağlık profesyonellerimiz ve çağrı merkezi bölümleri tarafından kimliğin teyit edilmesi
 • Hastane yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi
 • Kalite, hasta deneyimi, bilgi sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması
 • İnsan kaynakları ve kalite bölümleri tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi
 • Denetim ve bilgi sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi
 • Kalite, hasta deneyimi, bilgi sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi
 • Hasta hizmetleri, mali işler, pazarlama bölümleri tarafından hizmetleriniz karşılığında faturalandırma yapılması
 • Hasta hizmetleri, mali işler, pazarlama bölümleri tarafından hastaneniz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi
 • Hastane yönetimi, hasta deneyimi, hasta hakları, çağrı merkezi bölümleri tarafından size verilmiş olan/verilecek olan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi
 • Hastane yönetimi, bilgi sistemleri bölümleri tarafından hastaneniz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması
 • Pazarlama, medya ve iletişim, çağrı merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi
 • Hastane yönetimi, hasta hakları, hasta deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması
 • Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verilerinizin” Reyap Hastanesi ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla:

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri ile,
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri ile,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü ile,
 • Türkiye Eczacılar Birliği ile,
 • Adli makamlar ile,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için Reyap Hastanesi olarak iş birliği içerisinde olduğunuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile,
 • Sevk edilme durumunda sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz başka bir sağlık kuruluşu ile,
 • Yetki vermiş olduğumuz kanuni temsilciler ile,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile,
 • Faturalandırmalarınızın işverene yapılacak olması durumunda bu amaçla işvereniniz ile,
 • Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv ve/veya bilgi sistem hizmeti sağlayıcıları ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için hastanemize yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz) ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Reyap Hastanesi’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Reyap Hastanesi’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi:

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.
Kanun kapsamındaki taleplerinizi, sayfanın sonunda bulunan butona tıklayıp “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;

 • Yeşilkent Mah. 2011. Sok. No:25 Esenyurt/İstanbul ya da Kazımiye Mahallesi Sevgi Sokak No:2 Çorlu/Tekirdağ adresine bizzat teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.
This site is registered on wpml.org as a development site.