Obezite Cerrahisinde Gerekli Şartlar

obezite-cerrahisinde-gerekli-sartlar

Bilindiği üzere son zamanlarda yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de obez kişi sayısı giderek artmaktadır.

Obezite yalnız kendi varlığı ile ilgili değil, Tip-2 diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, kanser, depresyon, kısırlık ve benzeri ilişkilendirilen hastalıkların yanı sıra sosyal yaşamı da olumsuz olarak etkileyen önemli bir toplum sağlığı sorunu olarak ön plana çıkmıştır.

Sağlık Bakanlığımız, ülkemiz için giderek önemli bir toplum sağlığı sorunu haline gelen obezitenin önlenmesi ve obezite tedavisinin sağlanması amacıyla halkımıza yönelik sağlıklı yaşam programları geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur.

Bununla birlikte son zamanlarda; gerek yazılı ve görsel basına yansıyan bazı vakaların ölümle sonuçlanması hizmet sunum ilke ve politikaları gereği kabul edilemez bir durumdur.

Bu sebeple, obezite cerrahisi uygulamalarındaki muhtemel komplikasyonlarm en aza indirgenmesi, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi ve hasta mağduriyetinin önlenmesi için aşağıdaki tedbirlerin alınmasına yönelik düzenlemelerin yapılmasında fayda ve lüzum görülmüştür.

1- Obezite cerrahisi uygulayacak cerrah; bariyatrik cerrahi yaklaşımları ve ileri laparoskopik tekniklerini uygulama konusunda bilgili ve deneyimli olmalıdır.

2- Obezite cerrahisi uygulanması kararı, cerrahi uygulamayı yapacak ilgili cerrahi uzmanın muayenesi sonrasında; endokrinoloji/dahiliye, akıl ve ruh sağlığı hastalıkları ile anestezi ve reanimasyon uzmanının konsültasyonu sağlanarak alınmalıdır. Hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği durumlarda kardiyoloji, göğüs hastalıkları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının ve gerektiğinde ilgisine göre diğer uzmanlık dallarmın da konsültasyonları istenebilir.

3- Obezite cerrahisi uygulanmasına karar verilen kişiler, operasyon öncesinde; uygulanacak cerrahi prosedürler, fayda ve zararlan ile olası ameliyat riskleri hakkında bilgilendirilmelidir.

4- Obezite Cerrahisi uygulamalarının yapılacağı sağlık tesislerinin; ameliyat öncesi gerekli değerlendirme ve konsültasyonların yapılabileceği yeterlilikte uzman tabip ve donanım altyapısı imkanlarına sahip olması ve bünyesinde ameliyat sonrası dönemde oluşabilecek komplikasyonların zamanında ve etkili bir şekilde yönetilebileceği, ilgili mevzuatına göre tescili yapılmış üçüncü seviye erişkin yoğun bakım servisi ve endoskopi ünitesi ile obezite şartlarrna uygun alt yapı ve cerrahi donanım şartlarını haiz ameliyathane bulunmalıdu.

5- Sağlık tesisi bünyesindeki yatak, sedye, ameliyat masası ve benzeri donanım bakımından obez hastalara uygun olarak yapılandırılmış olmalıdır.

6- Obezite cerrahisi uygulanan hastanın, ameliyat öncesi ve sonrası beslenme, egzersiz ve psikolojik danışmanlık vb. programlarının düzenlenmesi, idame tedavisinin sağlanması ve periyodik olarak takip ve kontrollerinin yapılmasından uygulamayı yapan cerrah ve ilgili sağlık tesisi yönetimi müteselsilen sorumlur.

REYAP HASTANESİ İSTANBUL ve REYAP HASTANESİ ÇORLU’da yapılan obezite cerrahisi uygulamaları, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ekim 2017 tarihli Genelge 2017-17 ile belirlenen usul, esas ve şartların tamamına uygun olarak yapılmaktadır.

X