256 Kesitli BT (Bilgisayarlı Tomografi)

MULTİDEDEKTÖR (ÇOK KESİTLİ BT) NEDİR?

Klasik spiral BT cihazları, yalnızca yatay düzlemde, yani aksiyel planda görüntü alabilme yeteneğine sahip olduğundan koronal ve sagital planlarda yeterli kalitede görüntü elde etmek mümkün değildi. Oysa birçok hastalık koronal ve sagital planda incelemeye ihtiyaç duymaktaydı ve MR inceleme sagital ve koronal görüntüleme yapabilme yeteneği sayesinde tomografiye göre önemli bir avantaja sahipti. Yeni nesil çok kesitli BT'ler ise yine aksiyel planda, ancak oldukça ince kesit kalınlığında ve hızlı görüntüler alabilme yeteneğine sahiptir. Bu aksiyel görüntüler bilgisayar ortamında üst üste konularak anlamlı bir çözünürlük kaybı oluşmaksızın koronal ve sagital planda rekonstrüksiyon görüntüler elde edilebilmiştir. Ayrıca yine bu ince kesit alabilme yeteneği sayesinde 3D görüntüleme ve CT Anjiografik incelemeler mümkün hale gelmiştir. Bu tomografi cihazlarında dedektör sayısı arttıkça cihazın rezolüsyonu ve görüntü kalitesi artmaktadır.

NİÇİN FLASH CT                                                     

256 dedektörlü Flash CT - yeni nesil multidedektör CT cihazlarının en ileri teknolojiye sahip olanlarından biridir. Flash CT ile kesit kalınlığı 0,5 mm'ye kadar indi ve çekim hızı çok arttı. Böylelikle kalp damarları gibi solunum ve pulsasyon artefaktlarından etkilenen, bu nedenle görüntülenmesi güç küçük çaplı damarlar 1-5 saniye gibi çok kısa bir sürede (bazen tek bir kalp atımında) görüntülenebilir hale geldi. Üstelik bu cihaz yüksek kalp hızlarında da çekim yapabilme gibi önemli bir avantaja sahip. Ayrıca multislice BT'nin en büyük dezavantajı kabul edilen radyasyon dozu da yine bu tomografide muadillerine göre % 50-80 arasında azaltılmıştır. Bu cihaz;

  • Tüm vücudun tomografik incelemelerinde

  • Tüm vücut damarlarının CT Anjiografi incelemesinde

  • Yüksek çözünürlüklü 3D kemik ve yumuşak doku görüntüsü elde etmek amacıyla

  • Sanal kolonoskopi

  • Sanal bronkoskopi
  •  
  •  
  •  

CT Ürografı incelemelerinde kullanılabilir.

CT ANJİOGRAFİK İNCELEME

CTA inceleme arteriel faz kontrastlı bir CT inceleme yöntemdir. Bu kontrastlı incelemeden elde edilen ham görüntüler benzer yoğunlukları birleştirme prensibine göre bilgisayar ortamında çevre dokular çıkarılarak 2D ve 3D anjiografık görüntüler haline getirilir ve istenirse kıvrımlı damarlar yine bilgisayar ortamında düzleştirilebilir.            Bu sayede damar lümeni, damar duvarı ve çevre dokuları aynı anda görüntülenebilir. Böylece MRA ve Katater Anjiografiye ek olarak damar duvarındaki kalınlaşma, aterom plakları, aterom plaklarının yapısı, çevre dokuların vasküler yapılara basısı ya da infiltrasyonu değerlendirilebilir. Ayrıca damarların düzleştirilme yeteneği sayesinde bu cihaz darlık oranlarını MRA göre çok daha doğru olarak hesaplayabilir. Üstelik coroner arterler, pulmoner arterler ve SMA gibi pulsasyon artefaktları nedeni ile hareketli damarların belirgin bir çözünürlük kaybı oluşmaksızın anjiografık incelemesi mümkündür.

 

BAŞLICA KULLANIM ALANLARI

      Kranial  arterlerin oklüzyon ve anevrizmalarının araştırılması

      Karotis ve vertebral sistem arterlerinin darlık ve oklüzyonlarının araştırılmasında

      Koroner arter hastalıklarında

      Subsegmenter emboliyi bile gösterebilme yeteneği sayesinde pulmoner embolide

      Ekstremite arterlerinin oklüzyon, darlık ve anevrizma açısından değerlendirilmesinde

      Abdominal aorta ve dallarının değerlendirilmesinde

      Diseksiyon araştırılmasında

      Travmalı hastalarda kemik yapı ile damarı aynı anda gösterebilmesi nedeni ile vasküler injuri araştırılmasında

 

KARDİYAK SANAL ANJİOGRAFİ NEDİR?

Sana/koroner anjiografi dediğimiz Koroner CT Anjiografi multidedektör BT'lerin günümüzde en sık ve güncel kullanım alanlarından biridir. Bu anjiografinin klasik katater anjiografiye göre bazı dezavantajları olduğu gibi önemli avantajları da vardır. Noninvazif olması, işlem kolaylığı, kısa sürmesi ve hasta izlemi gerekmemesi en önemli avantajlarından bazılarıdır. Yine damar lümeni ile birlikte damar duvarlarının aynı anda görüntülenebilmesi, özellikle darlık oluşturan plakların internal yapısının değerlendirilebilmesi, koroner arterler ile birlikte kalp kasının, perikard ve komşu akciğer alanlarının aynı anda değerlendirilebilmesi gibi avantajları vardır.

BAŞLICA KULLANIM ALANLARI

Diyabet, hipertansiyon, ailede erken kalp krizi varlığı gibi risk faktörleri taşıyan kişilerin koroner arter hastalığı açısından araştırılması

Aterosklerotik plakların tespiti, yapısının değerlendirilmesi ve stenoz derecelendirilmesi

Bypass kontrolü

Stent değerlendirilmesi

Aorto-ostial lezyonlar gibi katater anjiografık incelemenin yanıltıcı olabileceği durumlar

Koroner arterlerin varyasyonları ve anomalileri

Akut göğüs ağrısı olan hastalarda koroner arter hastalığı, aortik diseksiyon yada pulmoner embolinin aynı anda değerlendirilmesi ve gerekirse pulmoner emboli olan hastalarda alt ekstremite venlerin venöz trombüs açısından araştırılması

Masif aortik ateroskleroz gibi anjiografinin güç veya imkansız olduğu durumlar

SANAL ENDOSKOPİ

Sanal endoskopik uygulamalar anatomik yapıların iç yüzeylerini gerçek benzeri görüntülemesi esasına dayanır. Başlıca sanal kolonoskopi ve bronkoskopi uygulamaları yapılmaktadır.

SANAL KOLONOSKOPİ KULLANIM ALANLARI

Tıkayıcı kolon kanserlerinde tıkanma bölgesinin proksimalinin değerlendirilmesi

Kolorektal kanser araştırılması

Tortiozite, spastisite, divertikülozis veya kooperasyon yetersizliği nedeni ile tamamlanmamış kolonoskopiler 

Konvasiyonel kolonoskopi yapılamayan veya red eden hastalar

SANAL BRONKOSKOPİ KULLANIM ALANLARI

Trakeo bronşial stenoz araştırılması ve boyutlarının değerlendirilmesiAkciğer kitlesinin bronşial ağaç ve çevre yapılar ilişkisinin değerlendirilmesiYabancı cisim aspirasyonu