PET/CT

PET/CT

PET/BT, insan vücudundaki organ ve dokuların fonksiyonlarını metabolik düzeyde gösteren PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) ile, detaylı anatomik bilgi sağlayabilen bilgisayarlı tomografinin (BT) birleşiminden oluşan bir görüntüleme tekniğidir.
Özellikle onkoloji alanında tümörün saptanması, tümör yayılım derecesinin belirlenmesi, radyoterapi planlanması, tedaviye yanıtın değerlendirilmesi ve bazı durumlarda mevcut kitlenin iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunun belirlenmesi amacıyla PET/BT kullanılmaktadır.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de PET/BT, kanserin yanı sıra epilepsi odağının belirlenmesi, Alzheimer hastalığı gibi nörolojik olgularda ve kalp krizi sonrası kalpte canlı doku varlığının araştırılmasında da rol oynamaktadır.
PET/BT Kanserin Hangi Aşamalarında Kullanılır?
PET/BT, kanserin tek bir aşamasında tanıyı sağlayan bir test değildir. Erken tanıyı sağlamasının yanı sıra metastaz aşamasında ve tedavi sonrasında da kullanılmaktadır.
Erken Tanıda PET/BT
PET/BT, pek çok hastalığı başlangıcında yakalama olanağı vermesiyle erken tanıda çok önemli avantajlar sağlar. PET-BT öncesi dönemlerde, vücuttaki nodüllerde kanser olup olmadığı ancak biyopsi ile saptanabilirken şimdi PET-BT ile bu lezyonların kanser olup olmadığı yüksek bir duyarlılıkla bulunabilmektedir.
Bu yöntem ile görüntülemede, hastanın vücut görüntülerine ait bilgiler, gelişmiş bilgisayar sistemleri aracılığıyla elde edildiğinden sadece 5 mm çapındaki tümörlerin görüntülenmesi bile mümkündür. Cihaz, kanserli hücrelerin bir özelliği olan artmış glikoz metabolizmasından faydalanarak herhangi bir parça alınmadan hızlı ve güvenli bir şekilde tanının konulabilmesine yardımcı olur.
Metastaz aşamasında PET/BT
Pek çok kanserde, çevre dokulara ya da lenf nodlarına yayılım olup olmadığı yani metastazların bulunup bulunmadığının tespiti için de PET/BT ile elde edilen görüntülerle vücudun tümü aynı anda görüldüğü için hastalığın başka bir organa yayılıp yayılmadığını da değerlendirebilmek mümkündür. Evreleme denilen hastalığın yaygınlığının belirlenmesinde PET/BT, büyük yarar sağlar.
Tedavi Sonrasında PET/BT
Kanserlerin büyük bir kısmı, erken tanı konulduğunda yüksek oranda tedavi edilebilir. Örneğin meme kanserinde erken saptanmış hastalarda 5 yıllık yaşam oranı %80’lerin üzerine çıkmaktadır.
PET/BT, özellikle tümör hakkında verdiği detaylı bilgiler sayesinde görüntülemede çok önemli bir yere sahiptir. PET ile dokuların metabolizması görülebilmekte ve dolayısıyla anatomik olarak bir lezyonun varlığı belirlendikten sonra, bunun iyi huylu ve kötü huylu olduğu anlaşılabiliyor.
PET-BT ile hem kanser yeri hassas bir şekilde tespit edilirken hem de tedavi sonrası hala aktif bir hastalığın olup olmadığı anlaşılır. Böylece hastanın tedaviye tam cevap verip vermediği anlaşılır.
Tüm bu özellikleri sayesinde PET/BT, kanserin erken ve doğru tanısını ve tedavinin etkilerini gözlemleyebilmeyi sağlar.
PET/BT Testinin Uygulandığı Hastalıklar
Hücresel düzeydeki değişiklikleri yüksek bir hassasiyetle tanımlayan PET/BT testi, farklı tümörlerin teşhisinde ve tedavisinin kontrolünde rol oynar.
Akciğer Kanserleri
Akciğer kanserinin araştırılmasında PET/BT önemli bir yer tutar. PET/BT tetkikinde akciğerdeki nodüllerde artmış F-18 Florodeoksiglukoz (FDG) tutulumu görülmesi %96 oranında kanserli doku olduğunun göstergesi olarak kabul edilir.
Akciğer kanserlerinin evrelemesinde tümör, bölgesel lenf bezleri ve metastaz varlığının değerlendirilmesi, tedaviye başlanmadan önce büyük önem taşır çünkü bu veriler, tedavi planlamasında yol göstericidir.
Birkaç aşamalı tedavi planlandığında PET/BT devreye girerek özellikle lenf bezlerinin ve metastazların değerlendirilmesinde oldukça yararlı bilgiler edinilmesini sağlar.
Cerrahi olarak çıkarılmış olan akciğer kanserlerinin metastazı, FDG PET/BT ile yüksek bir duyarlılıkla saptanabilmektedir. Klinik olarak tüm vücut PET/BT görüntülenmesinin yapılmasının bir avantajı da nüksün saptanmasının dışında, uzak metastazların da bulunabilmesidir.
Tedavi yaklaşımını değiştirecek uzak metastaz varlığının saptanması, tedavinin her aşamasında bu cihaz ile görüntülenebilmektedir.
Lenfomalar
Hodgkin veya non-Hodgkin lenfomalarda PET/BT ile yapılan uygulamaların önemi giderek artmaktadır. Lenfomaların tanısında bu cihazın duyarlılık ve özgüllük oranı, %90-100’dür.
Ayrıca, primer (birincil) ince bağırsak lenfoması gibi lenfomanın alışılmadık yerleşimleri olan durumlarda da PET/BT ile lezyonlar görüntülenebilmektedir.
Lenfomalarda evreleme, tedavinin seçiminde büyük önem taşır. Toraks, batın ve pelviste lenf bezlerinde veya organlarda tutulumun görülmesi, tedavinin belirlenmesinde hayati öneme sahiptir.
Tiroid Kanseri
Tiroid kanserlerinde PET/BT, klasik tanı yöntemleri arasında olmamasına rağmen şüphede kalınan lezyonlarda yarar tanıya yardımcı olmaktadır. İnce iğne aspirasyon biyopsisinde, histolojik inceleme için yeterli doku alınması ve özellikle iyi ve kötü huylu foliküler nodüllerin ayırt edilebilmesi sorun oluşturduğunda PET/BT uygulanabilmektedir.
Özellikle I-131 tüm vücut taraması negatif olan tiroid kanserli hastalarda nüksün ya da metastatik yayılımın belirlenmesinde PET/BT, önemli bir role sahiptir.
Meme Kanserleri
Meme kanserinin tanısında fizik muayene ve mamografi en sık kullanılan yöntemler olmakla birlikte bazı sebeplerle (dens (yoğun) meme, mamoplasti, daha önce yapılan iğne biyopsileri vb.) bu testlerin yapımını zorlaştırabilir.
Bu durumların varlığından, mamografinin teşhis edemeceği kadar küçük lezyonlarda ve fibrokistik hastalıkta, PET/BT uygulaması tanı açısından yarar sağlamaktadır.
Meme kanseri tüm dünyada kadınlar arasında görülen en yaygın kanser olma özelliğini hala sürdürürken koltuk altı lenf bezlerinin durumu, en önemli belirleyici faktördür. PET/BT ile metastatik koltuk altı lenf bezlerinin gösterilmesi, tedavinin uygulanmasında büyük önem taşır.
Pankreas Kanserleri
Karın ağrısı ve kilo kaybının belli başlı belirtiler olduğu pankreas kanserleri genellikle geç dönemde saptanabilir. Ayrıca görüntüleme yöntemleri ile her zaman ayırıcı tanı yapmak da mümkün değildir.
PET/BT’nin ise pankreas adenokarsinomları ile kitle etkisi yapan iyi huylu pankreatiti (pankreas iltihabı) birbirinden ayırmadaki duyarlılığı %94’ün üzerindedir. Ayrıca pankreas kanserlerinin evrelenmesinde ve metastaz varlığının araştırılmasında da PET/BT önemli bilgiler sağlamaktadır.
Kolon Kanserleri
Tüm kötü huylu kanserlerin yaklaşık %13’ünü oluşturan kolon ve rektum kanserlerinin saptanmasında PET/BT’nin duyarlılığı oldukça yüksektir.
Ancak günümüzde rutin uygulamada, primer kolon kanserlerinin tanısında veya başlangıç evrelemesinde şayet karaciğerde veya karaciğer dışında metastaz araştırılmıyorsa, PET’in kullanımı yaygın değildir.
Kolonoskopi ve baryumlu kolon grafisi gibi ekonomik ve yaygın uygulanan yöntemler ile kolorektal kanserlerin tanısı %90’ın üzerinde duyarlılıkla saptanabilir. PET/BT uygulamasının tanı açısından, kolon adenomlarında yarar sağlayacağı bilinir.
Tedavi sonrası nüksün en sık görüldüğü kötü huylu tümör türlerinden biri de, kolorektal kanserlerdir. Sıklıkla tedaviden sonraki iki yıl içerisinde %30-40 oranında nüks saptanabilir. Hastaların bir kısmında, sadece karaciğer metastazı olarak görülür.
Ancak nüks odaklarının sayısı ve karaciğer dışı yayılım olup olmaması, tedavi planlamasında önemli faktörler arasında sayılır. Özellikle tümör nüksü ile cerrahi sonrası skar (yara izi) dokusunun ayırt edilmesinde BT’nin yanı sıra MR da yeterli yararlılığı sağlayamadığından PET/BT uygulaması, önem kazanır.
Tüm bu bilgilerin ışığında kolon kanseri nüksü şüphesi olduğunda, bilinen herhangi bir odak olmamasına rağmen yükselmiş tümör markeri saptandığında, konvansiyonel görüntüleme yöntemleri ile nüks kararı verilemediğinde ve nüksün cerrahi olarak çıkartılmasından önce ameliyat öncesi evreleme için PET/BT uygulanması yararlı bir seçenektir.
Melanoma
Melanoma, en agresif deri kanseri tipidir. Bölgesel lenf bezlerine daha erken olmak üzere her organa metastaz yapabilir. Tedavisi cerrahi olarak çıkarılmayı içermekle beraber, lenf bezi çıkarılmasının % 5-40 arasında değişen komplikasyon oranı yüzünden sadece metastatik yayılım olanlar hastalarda çıkarılması tercih edilir.
PET/BT ile bölgesel lenf bezlerinin durumunun ve diğer organlarda metastaz olup olmadığının araştırılması büyük bir doğrulukla yapılabilir.
Beyin Tümörleri
PET/BT’nin teşhis ettiği hastalıklardan birisi de beyin tümörleridir. Özellikle beyin tümörlerinin cerrahisi sonrasında, radyoterapi uygulanan hastaların beyin dokusunda, belirli bir dönem sonra radyasyon nekrozuna bağlı olarak bir takım değişiklikler gerçekleşir ve PET/BT, görüntüleme esnasında fark edilen değişikliklerin radyasyona bağlı doku nekrozundan mı yoksa tümörün nüksetmesinden mi kaynaklandığını teşhis eder.
Diğer Uygulama Alanları
Sıklıkla uygulanan bu klinik durumların yanı sıra PET/BT ile baş boyun tümörleri, mezotelyoma, mediasten kitleleri, özofagus kanseri, mide kanseri, ince bağırsak tümörleri, gastrointestinal stromal tümörler, karaciğer ve safra yolları tümörleri, jinekolojik maligniteler, genito-üriner sistem tümörleri, kemik tümörleri, yumuşak doku sarkomları, nöroblastom ve primeri bilinmeyen metastatik tümörlerde de tanı, evreleme, tedaviye cevabın değerlendirilmesi konularında önemli bilgiler elde edilir.
PET/BT Prosedürü Nasıl İşler?
Bu prosedürde radyofarmasötik adı verilen radyoaktif bir materyal kullanılır. Bu malzeme kan dolaşımına enjekte edilir, yutulur veya gaz olarak solunur. Materyal, vücudunuzun inceleme altındaki bölgesinde birikir ve burada gama ışınları şeklinde az miktarda enerji verir.
Özel kameralar bu enerjiyi algılar ve bir bilgisayar yardımıyla organların ve dokuların yapısı ve işlevi hakkında ayrıntılar sunan resimler oluşturur.
Görüntüleme sırasında fark edilen sıcak noktalar, adı verilen daha yoğun alanlar, radyo izleyicinin büyük miktarlarda nerede biriktiğini ve yüksek düzeyde kimyasal veya metabolik aktivitenin olduğu yerleri gösterir. Daha az yoğun alanlar veya soğuk noktalar, daha az radyo-izleyici konsantrasyonu ve daha az aktivite olduğunu gösterir.
Prosedür Nasıl Uygulanır?
Ayakta ve hastanede yatan hastalara PET/BT yapılabilmektedir. Hasta muayene masasına yattıktan sonra hemşire el veya koldaki bir damara intravenöz (IV) bir kateter yerleştirir.
Radyofarmasötiğin vücutta dolaşması ve muayene edilen alan tarafından emilmesi yaklaşık 30-60 dakika sürer. Hastanın sessizce dinlenmesi, hareket etmeden ve konuşmadan durması istenir.
Görüntülemeye başlamak için hasta, PET/BT tarayıcıya taşınır ve görüntüleme sırasında hareketsiz kalması istenir. Toplam tarama süresi genellikle yaklaşık 30 dakikadır.
Hangi alanın incelendiğine bağlı olarak, diğer izleyicileri veya ilaçları içeren ek testler de kullanılabilir. Bu, işlem süresini üç saate kadar uzatabilir.
İntravenöz enjeksiyonlar dışında işlem ağrısızdır. Nadiren önemli rahatsızlık veya yan etkiler fark edilir. Hastanın vücudundaki az miktardaki radyo-izleyici, doğal radyoaktif bozunma süreci yoluyla zamanla radyoaktivitesini kaybeder.
Ayrıca testi izleyen ilk birkaç saat veya gün içinde idrar veya dışkı yoluyla vücuttan dışarı atılabilir. Radyoaktif maddenin vücuttan atılmasına yardımcı olmak için bol bol su içmek gerekir.

REYAP SAĞLIK GRUBU | İSTANBUL - ÇORLU

YAŞAM KALİTENİZİ YÜKSELTMEK ÇİN!

Konforlu Bakım

Suit oda, corner suit oda, özel hasta odası ve yoğun bakım yatakları ile birlikte hasta ve hasta yakınlarına üst düzey konfor sunmaktayız.

Uzman Tıbbı Birimler

Reyap Sağlık Grubu; tıptaki gelişmeleri takip eden, alanında uzman ve akademik hekim kadrosu ve deneyimli sağlık çalışanları ile 7 gün 24 saat uluslararası standartlarda hizmet sunmaktadır.

Üst Düzey Kalite

Reyap Sağlık Grubu olarak, 2011 yılında Tekirdağ Çorlu’da hizmete giren ilk hastanesinin ardından, Ekim 2016’da Reyap Hastanesi İstanbul ile Esenyurt’ta üst düzey kalitede hizmetine devam ediyor.

Teknolojik Ekipmanlar

Tam teknik kapasiteye sahip, ileri teknoloji ürünü tıbbi cihazlar ile üstün nitelikli sağlık hizmeti sunuyoruz.

HEMEN RANDEVU AL

  Hızlı randevu formu doldurduktan sonra tarafınıza en kısa sürede çağrı merkezi temsilcilerimiz geri dönüş yapacaktır.   

  2

  HASTANE

  126

  UZMAN DOKTOR

  1200+

  PERSONEL

  45

  TIBBİ BİRİM

  500000+

  YILLIK HASTA SAYISI

  X