Hemşirelik Hizmetleri

Reyap Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü olarak çağdaş yönetim anlayışı ile uluslararası standartlarda hemşirelik hizmeti sunmak ve sunulan hizmeti sürekli olarak geliştirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bizler hemşirelik mesleğinin bilim ve kanıta dayalı bir bakım verme sanatı olduğu bilinciyle ve inancıyla hareket etmekteyiz.

Hastalarımıza, bireye özel bakım planlaması ve uygulamasıyla bireysel gereksinimleri doğrultusunda hizmet vermekteyiz.

Hemşirelerimiz; hemşirelik süreci yöntemlerinden faydalanarak hastaya zaman ayırmak, bakım gereksinimlerini saptamak ve karşılamak amacıyla hastaya planlı olarak yaklaşmaktadırlar.

Kanıta dayalı uygulamalarla da hemşirelik hizmetinin etkinliğini artırmaktayız. Hasta güvenliğini sağlamak öncelikli amacımız olup tüm uygulamalarımızı titizlikle gerçekleştirmekteyiz.

Hemşirelik hizmetlerinin etkinliğini, verilen bakımın sonuçlarını ve hemşirelerimizin performansını aylık olarak kalite göstergeleri aracılığıyla değerlendirmekteyiz.

Göstergeler iyileştirme yapılması gereken alanları işaret ettiğinde derhal kalite iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerine başlamaktayız.

Sağlık hizmetlerindeki başarıda sürekli kalite geliştirme gayretinde olan, hasta hakları, etik, hasta güvenliği gibi çok kapsamlı kavramları özümseyip benimseyen ve zenginleştirmeye çalışan hemşirenin sağlık ekibi içindeki varlığı çok önemlidir. Bu nedenle hemşirelerimizin mesleki gelişimi için sürekli eğitim olanakları yaratmak ve sürdürmek başlıca sorumluluklarımızdandır.

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ

Hemşire kadrosunun seçimi, yerleştirilmesi, eğitimini ve gelişimini sağlama, bakım standartlarını oluşturma sürecinde

Nitelikli bakım sağlamak amacıyla hemşirelik bakım standartları ile prosedür ve talimatların hazırlanması,

Mesleki eğitim programlarının geliştirilmesi,

Hemşirelik bakımı için nitelik ve nicelik bakımından yetkin kadroların oluşturulması ve yönetilmesi,

Hemşirelerimize kurum içi ve kurum dışı eğitim olanaklarının yaratılması,

Hasta bakım kalitesini yükseltecek teknolojik donanımların sağlanması,

Organizasyon yapımızın ve görev şemamızın branşlara göre düzenlenmesi,

Hasta güvenlik önlemlerine önem vererek rehberlik ve denetim mekanizmalarının oluşturulması konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

HEMŞİRELERİN SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ ÖNEMİ

Hemşireler sağlığı geliştirmeyi savunur, hastaları ve halkı hastalık ve yaralanmanın önlenmesi konusunda eğitir, bakım sağlar ve tedaviye yardımcı olur, rehabilitasyona katılır ve destek sağlar. Başka hiçbir sağlık uzmanının bu kadar geniş ve kapsamlı bir rolü yoktur.

Hemşireler, sağlık ve hastalık sırasında karşılaştıkları çeşitli duygusal, fiziksel, zihinsel ve kültürel deneyimleri anlamalarına yardımcı olarak ailelerin sağlıklı olmayı öğrenmelerine yardımcı olur.

İnsanların ve ailelerinin hastalıkla baş etmelerine, bununla başa çıkmalarına ve gerekirse onunla yaşamalarına yardımcı olur. Böylece tedavinin ardından da sağlık hizmetleri devam eder.

Hemşireler, sağlık hizmetleri ve halk sağlığındaki değişimin her zaman ön saflarında yer almışlardır.

X