Radyoloji

Radyoloji

Radyoloji, X ışınları (röntgen, mamografi, tomografi-BT, anjiyografi), ses dalgaları (ultrasonografi, doppler) ve manyetik alan (manyetik rezonans görüntüleme – MR) kullanarak dijital olarak vucüdumuzdaki organların görüntülenmesine, hastalıkların tanısının konulmasına, tedavi öncesi ve sonrasında doktorlara rehberlik etmeye yarayan bir bilim dalıdır.
Radyoloji Dalları
Radyoloji tanısal ve girişimsel olarak ikiye ayrılır.
Tanısal radyoloji; hastalıklara tanı konulma aşamasındaki girişimsel olmayan her türlü görüntüleme işlemini kapsamaktadır.
Girişimsel radyoloji ise görüntüleme cihazları kılavuzluğunda hastaya damar yolu ve ciltten girilerek yapılan biyopsi gibi tanısal işlemleri veya abse drenajı, damarlara stent yerleştirilmesi gibi girişimsel işlemleri kapsamaktadır.
Reyap Hastanesi Çorlu radyoloji ünitemizde tıp alanında gelişmeler göz önünde bulundurularak son teknoloji cihazlarla görüntüleme yapılmaktadır.
Radyoloji ile Yapılan Görüntülemeler
Tanısal radyologlar, vücudun içini görmek ve hastanın durumunu değerlendirmek veya teşhis etmek için çeşitli görüntüleme prosedürleri kullanır. Ortaya çıkan görüntülerin yorumlanması ve raporlarlanmasıyla, hastalığını tanısı ve uygun bir tedavi programının oluşturulması mümkündür.
Radyoloji ile yapılan görüntülemeler;
●      Göğüs görüntüleme (mamogramlar)
●      Kardiyovasküler radyoloji (kalp ve dolaşım sistemi)
●      Göğüs radyolojisi (kalp ve akciğerler)
●      Acil radyoloji
●      Gastrointestinal radyoloji (mide, bağırsaklar ve karın)
●      Genitoüriner radyoloji (üreme ve üriner sistemler)
●      Baş ve boyun radyolojisi
●      Kas-iskelet radyolojisi (kaslar ve iskelet)
●      Nöroradyoloji (beyin ve sinir sistemi; baş, boyun ve omurga)
●      Pediatrik radyoloji (çocukların görüntülenmesi)
Radyoloji Ünitemizde Yer Alan Cihazlar
Hastalıkların düzgün tanısı ve etkili bir tedavi için kliniğimizde çeşitli radyolojik cihazlar kullanılmaktadır. Bu cihazlar;
●      1 adet 3 Tesla MR görüntüleme cihaz
●      1 adet 256 kesit multidedektörlü BT cihazı
●      1 adet 3D tomosentez digital mamografi cihazı
●      1 adet C kollu dijital anjiografi (DSA) cihazı
●      1 adet dijital röntgen (DR) cihazı
●      1 adet mobil dijital röntgen cihazı
●      1 adet MR füzyonlu, elastografili, doppler ultrasonografi cihazı
●      2 adet doppler ultrasonografi cihazı
●      1 adet kablosuz mobil doppler ultrasonografi cihazı bulunmaktadır
Görüntüler PACS sistemi aracılığıyla hastane içinde ve dışında iş istasyonları ve bilgisayarlarda görüntülenmekte ve ileri değerlendirmeleri yapılmaktadır.
Tanısal Radyoloji
3 Tesla MR görüntüleme cihazı
3T MR cihazımızla rutin kontrastlı ve kontrastsız klinik uygulamaların dışında ileri görüntüleme yöntemleri (MR anjiyografi, MR perfüzyon, MR spektroskopi, dinamik BOS akım MR, kardiyak MR, MR traktografi, dinamik kontrastlı incelemeler vs.) gerçekleştirilmektedir.
256 Kesit Multidedektörlü BT Cihazı
256 kesit multidedektörlü BT cihazımızla tüm anjiografik görüntülemeler (koroner, serebral, periferik, pulmoner), sanal skopi görüntüleme (kolonoskopi, endoskopi, bronkoskopi) ve diğer kontrastlı ve kontrastsız çekimler yapılmaktadır.
3D Tomosentez Dijital Mamografi Cihazı
3D Tomosentez Dijital Mamografi cihazımızla, rutin 2 plan (CC ve MLO) dijital görüntülere ek olarak 3 boyutlu MLO görüntüler alınabilmektedir. Geleneksel dijital mamografi ile radyolog, göğsün dokularını üst üste binen düz görüntüler olarak görür. Bu doku örtüşmesi bazen kanserlerin tespit edilmesini zorlaştırabilir.
Ayrıca, örtüşme bazen anormal görünen alanlar oluşturabilir ve böylece yanlış pozitif sonuçlar ortaya çıkar.
Tomosentez veya “3D” mamografi, standart 2D mamografinin mevcut sınırlamalarına doğrudan hitap eder. Birden fazla çalışma, “3D” mamografinin meme kanserinin saptanmasını yaklaşık %25 artırdığını ve yanlış pozitif geri arama sayısını yaklaşık %15 azalttığını göstermiştir.
Ultrasonografi
Ultrasonografi cihazlarımızla tüm rutin klinik uygulamalar (erişkin ve çocuklarda karın, tiroid, meme, yüzeysel dokular, yenidoğanda kalça ve beyin görüntülemeleri) ile boyun, kol ve bacaklardaki damar yapıları Doppler tekniğiyle detaylı olarak görüntülenebilmektedir.
Ayrıca skrotal doppler ve penil doppler görüntüleme yöntemleri ile ürogenital hastalıkların teşhisi yüksek duyarlılıkla tespit edilebilmektedir.
Dijital Röntgen
Dijital röntgen (DR) cihazı ile kontrastsız rutin klinik uygulamalar (akciğer grafisi, direkt üriner sistem grafisi, ayakta direkt batın grafisi, kalça ve ekstremiteler vs.) ve ileri klinik uygulamalar (ortoröntgenogram, bacak uzunluk grafisi) yapılabilmektedir.
Mobil röntgen ve ultrasonografi cihazlarımızla servis odalarında ve yoğun bakımlarda yatan hastalarımıza yatak başı görüntüleme yapılabilmektedir.
C Kollu Dijital Anjiyografi
C kollu Dijital Anjiyografi (DSA) cihazımızla beyin, boyun, kalp ve vücudun diğer bölümlerindeki damarsal yapılar tanısal amaçlı görüntülenebilmektedir
Girişimsel Radyoloji
Girişimsel Radyoloji, görüntüleme cihazları kılavuzluğunda hastaya, işlem bölgesine yönelik, ciltten (perkütan yöntemler) veya damar yolu kullanılarak (anjiyografik yöntemler) yapılan biyopsi uygulamaları, sıvı örneklemeleri ve artrografi gibi tanısal işlemler ile göğüs, karın veya diğer vücut bölümlerinden sıvı boşaltma, safra yolları drenajı, üriner sistem drenajı, apse-kist drenajı, TAKE adı verilen yöntemle bölgesel kemoterapi uygulamaları, tümör ablasyon tedavileri, daralmış-tıkanmış damarların balon veya stent yoluyla açılması gibi tedavi amaçlı yapılan işlemleri kapsamaktadır.
Biyopsi-Meme İşaretleme
Ultrasonografi, mamografi ve BT kılavuzluğunda tiroid, meme, akciğer, karaciğer, böbrek, kemik gibi bir çok organa ve ayrıca yüzeyel şişliklere-kitlelere biyopsi yapılabilmekte, meme kitleleri cerrahiye yol gösterici olarak telle işaretlenebilmekte veya kemoterapi öncesi kitleye marker yerleştirilmektedir.
Vakum Biyopsi (Mamografi-MR)
Mamografide görülebilen meme kanseri şüphesi olan mikrokalsifikasyonların ve sadece MR’da görülebilen kitlelerin biyopsisinde kullanılır.
MR Artrografi
Omuz ve kalça gibi eklemlerin daha detaylı görüntülenmesini sağlayan bu yöntem ile eklem içerisine iğne ile girilerek kontrast madde verilmesini takiben görüntü alınmakta ve ilgili ekleme ait hastalıklar yüksek duyarlılıkla tespit edilmektedir.
Drenaj
Akciğerlerdeki ve karın boşluğundaki sıvı toplanmaları, kist ve apse gibi durumlar ciltten iğne deliği kadar açıklıktan girilerek drenaj yöntemi ile tedavi edilebilmektedir.
Skleroterapi
Lenfosel-lenfokist denilen sıvı birikimleri veya karaciğerde gelişen Kist Hidatid hastalığı, ameliyata alternatif bir yöntem olan skleroterapi ile tedavi edilebilmektedir. Sıvı içerikli bu koleksiyonların içerisine sklerozan madde denilen belirli solüsyonlar enjekte edilmek suretiyle tedavi edilebilmektedir.
PTK-Kolesistektomi
Tıkanmış olan safra yollarının açılması, hasta durumuna göre drenaj kateteri bırakılması veya balon-stent tedavileri ile kalıcı açıklığın sağlanmasını sağlayan PTK işlemi ve safra kesesi drenajı yapılabilmektedir.
Nefrostomi
Tıkanmış olan idrar yollarının uygun drenaj sağlanacak şekilde nefrostomi yöntemiyle açıklığının sağlanması ve uygun hastalarda idrar yollarına stent uygulaması yapılabilmektedir.
Radyofrekans Ablasyon- Mikrodalga Ablasyon
Karaciğer ve böbrek gibi organlarda bulunan tümörler, ciltten girilerek kullanılan özel iğnelerle ablasyon tedavisi yöntemiyle yakılabilmektedir.
TAKE (Transarteriyel Kemoembolizasyon)
Kanserli bölgeyi besleyen damar selektif olarak bulunmak suretiyle, doğrudan tümör bölgesine yönelik kemoterapi uygulamayı sağlayan bu yöntem sayesinde yan etkileri belirgin düzeyde azaltan hedefe yönelik onkolojik tedavi gerçekleştirilebilmektedir.
Portal Ven Embolizasyonu
Karaciğer tümörü nedeniyle ameliyat edilmesi ve karaciğerin büyük bir bölümünün çıkarılması gereken ancak ameliyat sonrası geriye kalan karaciğer dokusunun yeterli olmaması durumlarında yapılan bu tedavi ile tümörlü bölgeyi besleyen damarlar kapatılarak, sağlam karaciğer bölümlerinin büyümesi ve ameliyata elverişli hale gelmesi sağlanmaktadır.
Kemoterapi Portu Yerleştirme
Kemoterapi  kararı verilen ve tedavisi uzun sürecek onkoloji hastalarında, kalıcı bir damar yolu sağlanması amacıyla cilt altına port yerleştirilmektedir. Görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda gerçekleştirilen bu işlemde komplikasyon riski minimize edilmektedir. Ayrıca kan numune örneklerinin alınması ve damar yoluyla verilecek diğer tedavilerin kolaylıkla yapılabilmesine olanak sağlanmaktadır.
Kalıcı Tünelli Diyaliz Kateteri Yerleştirme
Hemodiyaliz tedavisi alması gereken kronik böbrek yetmezliği tanılı hastaların, tedavilerini düzenli ve kontrollü olarak devam etmelerine olanak sağlayan kalıcı kateterler yine görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda güvenli bir şekilde yerleştirilmektedir.
DSA (Kateter Anjiyografi)
Kalp damarları dışındaki diğer damarların darlık, tıkanıklık gibi durumlarının, balon anjiyoplasti veya stent konulması yöntemleriyle tedavisi yapılabilmektedir.

Radyoloji Doktorları

HEMEN RANDEVU AL

  Hızlı randevu formunu doldurduktan sonra tarafınıza en kısa sürede çağrı merkezi temsilcilerimiz geri dönüş yapacaktır. 

  2

  HASTANE

  126

  UZMAN DOKTOR

  1200+

  PERSONEL

  45

  TIBBİ BİRİM

  500000+

  YILLIK HASTA SAYISI

  X